O projekcie / About the project

Projekt „Aktywny senior” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wpierania Przedsiębiorczości w partnerstwie z instytucjami Glafka z Czech oraz Neotalentway z Hiszpanii w okresie od 01.10.2019 r. do 31.10.2021 r. w ramach  programu Unii Europejskiej Erasmus+, Sektor Edukacja Dorosłych, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne.

Celem projektu jest poznanie i wymiana metod innowacyjnych w polu nauczania i kształcenia osób dorosłych powyżej 50 roku życia. Dzięki spotkaniom partnerskim i wymianie dobrych praktyk powstanie „Katalog Form Wsparcia 50+”, czyli odpowiedź na zapotrzebowanie tej grupy docelowej. Projekt przyczyni się aktywizacji seniorów w polu zawodowym i społecznym, promocji idei uczenia się przez całe życie.

 

Project "Active Senior" implemented by the Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości in partnership with Glafka institutions from the Czech Republic and Neotalentway from Spain in the period from 01.10.2019 to 31.10.2021 under the European Union programme Erasmus+, Adult Education Sector, Action 2 Strategic Partnerships.

The aim of the project is to learn and exchange innovative methods in the field of teaching and learning of adults over 50 years old. Thanks to partner meetings and exchange of good practices, a "Catalogue of Support Forms 50+" will be created - an answer to the demand of this target group. The project will contribute to activation of seniors in the professional and social field, promoting the idea of lifelong learning.