Rekrutacja / Recruitment

 

Uczestnikami projektu będą pracownicy instytucji partnerskich, którzy złożą do siedziby instytucji w terminie, wyznaczonym
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dokumenty rekrutacyjne, składających się z następujących elementów:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Kserokopia Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum A2 (bądź test weryfikujący umiejętności językowe).

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są pracownikami organizacji partnerskich zaangażowani w edukację dorosłych tj. os. odpowiedzialne za zarządzanie, przygotowanie, realizację szkoleń i proj. szkoleniowych (w tym również trenerzy/wolontariusze/wykładowcy)
 2. posługują się j. angielskim na poziomie komunikatywnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem lub kopią certyfikatu językowego
 3. w terminie dokonają zgłoszenia zgodnie z regulaminem rekrutacji
 4. zostaną zakwalifikowane przez Komisję rekrutacyjną do udziału w projekcie

 

The project participants will be employees of partner institutions, who will submit to the institution's registered office within the deadline set by the

in the Rules of Recruitment and participation in the project, recruitment documents, consisting of the following elements:

 1. Application form
 2. A photocopy of the Certificate confirming the knowledge of English at least A2 (or a test verifying language skills).

The participants of the Project can be persons who meet all of the following conditions:

 • Are employees of partner organisations involved in adult education, i.e. persons responsible for management, preparation, implementation of trainings and training projects (including trainers/volunteers/teachers)
 • They speak English at a communicative level, which will be confirmed by a statement or a copy of the language certificate
 • They Apply on time in accordance with the recruitment rules
 • The participants will be selected by the Recruitment Committee for involvement in the project